Kategoria: Bez kategorii

 • Działamy razem

  Działamy razem

  W SKRÓCIE: (1) Budowanie na UŁ kultury współdziałania i poprawa atmosfery pracy; (2) Przejrzystość komunikacji wewnętrznej i integracja wokół wspólnie wytyczonych celów; (3) Kompleksowa realizacja założeń „Planu na rzecz równych szans na UŁ”; (4) Transparentne kryteria awansu i oceny we wszystkich grupach pracowniczych i we wszystkich jednostkach/dyscyplinach naukowych; (5) Decentralizacja władzy kanclerskiej i jasne określenie…

 • Transparentne i zrozumiałe finanse

  Transparentne i zrozumiałe finanse

  W SKRÓCIE: (1) Klarowne zasady gospodarowania finansami Uczelni: reguły, przejrzystość, wsparcie, kolegialność; (2) Zmiana systemu przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe; (3) Powołanie Funduszu Wyrównawczego; (4) Reforma arkuszy budżetowych; (5) Bieżące wsparcie wydziałów w procesie budżetowania i prognozowania. Zdrowe finanse, choć nie są celem działania Uniwersytetu, stanowią niezbędny warunek prawidłowego działania całości. Uważamy, że wynik finansowy…

 • Współpraca z otoczeniem

  Współpraca z otoczeniem

  W SKRÓCIE: (1) Ustanawianie wielozadaniowych partnerstw z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturalnego; (2) Promocja tworzenia centrów naukowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi; (3) Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym w celu udoskonalania programów kształcenia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń; (4) Wsparcie dla działań wdrożeniowych; (5) Integracja wysiłków jednostek funkcjonujących w ramach UŁ zmierzająca…

 • Popularyzacja nauki i kształcenia

  Popularyzacja nauki i kształcenia

  W SKRÓCIE: (1) Wspieranie inicjatyw badawczych opartych na idei nauki obywatelskiej; (2) Kompleksowe wsparcie w zakresie działań w ramach III kryterium ewaluacji; (3) Działania promujące rezultaty badań naukowych już na etapie przygotowywania wniosków grantowych; (4) Zwiększenie widoczności UŁ w debacie publicznej przez popularyzację efektów badań naukowych i otwartość; (5) Kreowanie popularnonaukowych pomostów między naukami ścisłymi…

 • Umiędzynarodowienie nauki i kształcenia

  Umiędzynarodowienie nauki i kształcenia

  W SKRÓCIE: (1) Rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach prężnie działających sieci, takich jak UNIC; (2) Oferowanie korzystnych warunków wybitnym światowym naukowczyniom i naukowcom do prowadzenia zajęć na UŁ; (3) Pomoc pracownicom i pracownikom naukowym w rozwijaniu współpracy międzynarodowej i publikowaniu w językach obcych; (4) Dalsze umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich; (5) Odnowienie zainteresowania programem Erasmus wśród studentek…

 • Studentstory

  Studentstory

  W SKRÓCIE: (1) Zwiększanie wpływu społeczności studenckiej i doktoranckiej na funkcjonowanie UŁ oraz rozwój samorządności akademickiej; (2) Aktywne włączenie studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, działania popularyzatorskie oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym; (3) Promocja i systemowe wspieranie naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i aktywistycznych inicjatyw studenckich; (4) Realizacja polityki inkluzywności…

 • Kszałcenie pokoleń Zet i Alfa

  Kszałcenie pokoleń Zet i Alfa

  W SKRÓCIE: (1) Eksponowanie roli kształcenia jako jednego z podstawowych elementów funkcjonowania uniwersytetu klasycznego; (2) Podkreślenie roli Uniwersytetu w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich; (3) Systematyczne dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy; (4) Wsparcie infrastrukturalne i finansowe procesu kształcenia oraz rozwój nowoczesnych metod nauczania mających na celu „uczenie uczenia się”, w tym w…

 • Moc Nauki

  Moc Nauki

  W SKRÓCIE: (1) Powrót do rozumienia nauki jako przyrostu wiedzy a nie pogoni za punktami i wskaźnikami bibliometrycznymi; (2) Promowanie rzetelności naukowej i rzeczywistej innowacyjności; (3) Rozwijanie interdyscyplinarności i kreatywności; (4) Merytoryczne, formalne i infrastrukturalne wsparcie realizacji procesów badawczych i pozyskiwania zewnętrznego finansowania; (5) Mądre motywowanie do podejmowania wysiłków badawczych i nagradzanie sukcesów naukowych; (6)…