Moc Nauki

W SKRÓCIE: (1) Powrót do rozumienia nauki jako przyrostu wiedzy a nie pogoni za punktami i wskaźnikami bibliometrycznymi; (2) Promowanie rzetelności naukowej i rzeczywistej innowacyjności; (3) Rozwijanie interdyscyplinarności i kreatywności; (4) Merytoryczne, formalne i infrastrukturalne wsparcie realizacji procesów badawczych i pozyskiwania zewnętrznego finansowania; (5) Mądre motywowanie do podejmowania wysiłków badawczych i nagradzanie sukcesów naukowych; (6) Systematyczne zaangażowanie na rzecz podnoszenia poziomu finansowania nauki i wypracowania właściwych standardów oceny działalności naukowej.

Podnoszenie jakości prowadzonych na UŁ badań naukowych, będące wartością samą w sobie, powinno służyć zarówno budowaniu pozytywnego wizerunku naszego Uniwersytetu na tle uczelni krajowych i europejskich, jak i zapewnieniu mu stabilnego finansowania, będącego pochodną obowiązującego procesu ewaluacji dyscyplin. Jednocześnie, w trosce o jakość osiągnięć akademickich, konieczne jest uwolnienie praktyk badawczych od zmiennych okoliczności zewnętrznych i mądre inwestowanie w stałe wspieranie innowacyjności, uważności naukowej, krytycznej refleksji i rzeczywistej widoczności prowadzonych na UŁ badań naukowych na forum międzynarodowym. Uprawianie nauki powinno być przy tym rozumiane jako wysiłek na rzecz ciągłego przyrostu wiedzy, a nie podążanie za wskaźnikami bibliometrycznymi; działalność naukowa – będąca przecież naszą pasją – powinna nam sprawiać przyjemność i przynosić wymierną satysfakcję.

Nasz program przewiduje:

 • Intensyfikację wysiłków i interwencji, w tym we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz osobami kierującymi innymi uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi w Polsce, mających na celu gruntowne przeformułowanie list czasopism i wydawnictw oraz urealnienie punktacji.
 • Podjęcie systematycznych starań, w tym we współpracy z innymi podmiotami, w celu zwiększania budżetu Narodowego Centrum Nauki, a co za tym idzie – podniesienia współczynnika sukcesu w staraniach o finansowanie badań naukowych; podjęcie starań na rzecz zobiektywizowania oceny w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
 • Rozbudowę wsparcia merytorycznego i formalnego oferowanego przez UŁ w procesach przygotowywania wniosków o finansowanie badań naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi, w tym:
  • Rozbudowa funkcji Centrum Nauki poprzez pozyskanie osób dysponujących fachową wiedzą w zakresie instrumentów finansowania badań naukowych (w tym tak zwanych bid writerów), wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach nauki i posiadających doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego oraz bieżącym zarządzaniu realizowanymi na Uczelni projektami; systematyczna aktualizacja kompetencji osób pracujących w Centrum Nauki;
  • regularne prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących możliwości zewnętrznego finansowania badań naukowych oraz dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych, także z wykorzystaniem wiedzy ekspertek i ekspertów zewnętrznych;
  • wdrożenie działań celowanych, zmierzających zarówno do zwiększenia potencjału aplikacyjnego przedstawicielek i przedstawicieli konkretnych dyscyplin naukowych, jak i identyfikowania najwłaściwszych narzędzi finansowania badań; uzgodnienie procesów przygotowywania wniosków o finansowanie z harmonogramami konkursów zewnętrznych, zwłaszcza ogłaszanych w ramach unijnych programów ramowych;
  • zwiększenie roli koordynatorów dyscyplin naukowych na UŁ w zakresie identyfikowania obiecujących przedsięwzięć badawczych, mogących stanowić solidną podstawę do ubiegania się o finansowanie zewnętrzne;
  • czasowe odciążenie od obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych osób przygotowujących duże wnioski aplikacyjne (w których UŁ występuje w roli koordynatora konsorcjum podmiotów, na przykład HORYZONT EUROPA, HERA, CHANSE, ERA-NET, CHIST-ERA, M-ERA-NET, JPND, JPI, Biodiversa, a także ERC) lub zarządzających tego rodzaju przedsięwzięciami;
  • stałe merytoryczne wsparcie procesów zarządzania projektami badawczymi przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną zatrudnioną w Centrum Nauki lub bezpośrednio w ramach poszczególnych zespołów projektowych.
 • Utrzymanie i dalsza adaptacja instrumentów wewnętrznego finansowania badań naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w tym wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć interdyscyplinarnych oraz badań pilotażowych, zmierzających do opracowania koncepcji szerszych projektów badawczych.
 • Wypracowanie przejrzystych i powtarzalnych regulaminów konkursów wewnętrznych; przyjęcie transparentnych reguł preselekcji wniosków o dofinansowanie zewnętrzne w przypadku konkursów, w których istnieją ograniczenia co do liczby wniosków składanych przez jedną instytucję.
 • Systematyczny rozwój infrastruktury badawczej w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne instrumenty finansowania; stały rozwój zasobów bibliotecznych UŁ w celu zapewnienia dostępu do najnowszych metod i wyników badań.
 • Wdrożenie działań mających na uwadze poprawę kultury publikacyjnej i udoskonalanie warsztatu badawczego, w tym szkolenia dotyczące: budowania rozpoznawalności w danej dyscyplinie naukowej, etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy badawczej, mechanizmów wspierania otwartej nauki, zarządzania i udostępniania danych naukowych, etycznych aspektów procesów badawczych, poszanowania praw autorskich oraz rzetelności naukowej.
 • Opracowanie i wdrożenie takich centralnych mechanizmów finansowania realizacji i popularyzacji badań naukowych, które mają na celu wyrównanie szans przedstawicielek i przedstawicieli tej samej dyscypliny pracujących na różnych wydziałach UŁ.
 • Zachęcanie do podejmowania inicjatyw między- i pozawydziałowych, w tym tworzenia LABów, interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz jednostek skupiających się na opracowywaniu specjalistycznych ekspertyz na zamówienie i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 • Docenienie pracy redaktorek i redaktorów dobrze prosperujących czasopism naukowych wydawanych na UŁ poprzez wprowadzenie motywacyjnych dodatków zadaniowych i/lub zmniejszenie obowiązków dydaktycznych; wsparcie ważnych dla poszczególnych dyscyplin czasopism wydawanych przez UŁ.
 • Systemowe nagradzanie znaczących sukcesów naukowych charakterystycznych dla poszczególnych dyscyplin, nie tylko publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz nowych wdrożeń i patentów, ale także przekładów dzieł literackich, nowych opracowań oryginalnych tekstów źródłowych, interakcji z otoczeniem gospodarczym i kulturalnym. Wprowadzenie nowych mechanizmów doceniania różnorodnych osiągnięć pracownic i pracowników UŁ, nie tylko tych, które generują punkty uwzględniane w procesie ewaluacji dyscyplin.