FAQ

# F.A.Q.

czyli często zadawane pytania

Stanowisko kandydata na rektora UŁ
prof. dr. hab. Rafała Matery
odnoszące się do oświadczenia Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej
z dnia 22 stycznia 2024 r.


Szanowni Państwo,


Stanowczo protestuję wobec słów Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, zawartych w oświadczeniu wygłoszonym podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego
w dniu 22 stycznia 2024 r. oraz powtarzanych w czasie zebrań wyborczych prowadzonych na Wydziałach UŁ.


Oświadczam, że ani ja, ani nikt z moich współpracowników, nie publikowaliśmy żadnych informacji dotyczących związków Pani Rektor z jakąkolwiek partią polityczną. Nie godzę się również na wykorzystywanie fragmentów mojego programu wyborczego odnoszących się do finansów Uczelni i części Wydziałów oraz budowanie, w oparciu o nie, tezy o braku odpowiedzialności za Uniwersytet Łódzki. W programie wyrażam obawę o stabilność finansów uniwersyteckich, przedstawiając propozycje zmian, jak również konkretne działania odnoszące się do zasad gospodarowania finansami i metod zarządzania. Wbrew stanowisku Jej Magnificencji, nie prezentuję żadnych treści, które mogłyby podważać pozycję Uniwersytetu Łódzkiego jako wiarygodnego partnera dla otoczenia.


W swoim oświadczeniu Pani Rektor w istocie odpowiada na pytania, które nie zostały przeze mnie zadane i odnosi się do niepodnoszonych przeze mnie zarzutów. Zdecydowanie stoję na stanowisku, że rozstrzyganie wątpliwości dotyczących treści mojego programu wyborczego powinno odbywać się podczas dostępnej dla całej społeczności akademickiej UŁ debaty pomiędzy kandydatami na rektora Uniwersytetu Łódzkiego, do czego gorąco zachęcam Panią Rektor Elżbietę Żądzińską.


Rafał Matera

——————————————————–


Czy planuję redukcję etatów administracyjnych i/lub zwolnienia w administracji?

Zdecydowanie nie. Uważam pion administracyjny za kluczowy dla funkcjonowania naszej Uczelni.

Czy planuję wygaszanie etatów czysto badawczych lub niezatrudnianie więcej pracowników na takich etatach?

Nie mam takich planów. Polityka kadrowa należy do kompetencji dziekanów wydziałów i zamierzam trzymać się tej zasady.
Domyślam się natomiast, skąd wzięło się to pytanie. Na kierowanym przeze mnie dotąd Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym zatrudnianie pracowników badawczych było bardzo kosztowne ekonomicznie. Utrzymywanie wielu takich etatów zrujnowałoby finansowo wydział, dlatego starałem się unikać tego rozwiązania.
Warto jednak pamiętać, że jest to specyfika dyscypliny ekonomia i finanse. W innych dyscyplinach sytuacja jest odmienna i tam może okazać się, że zatrudnianie pracowników na etatach badawczych jest wręcz wskazane i będę do takich kroków zachęcał.


Czy zostaną utrzymane refundacje kosztów publikacji w czasopismach open access z przedziału 100-200 pkt?

Musimy pamiętać, że w obecny system wbudowana jest fundamentalna niesprawiedliwość, która różnicuje dyscypliny. W niektórych dyscyplinach typowe, dobre publikacje mają przypisane 40-70 punktów, a uzyskanie 140 czy 200 punktów jest niemal niemożliwe, nawet dla najlepszych badaczy.
Dlatego przewiduję utrzymanie tego systemu, ale z dostosowaniem go do specyfiki poszczególnych dyscyplin, po zasięgnięciu opinii odpowiednich przewodniczących komisji ds. stopni (i/lub koordynatorów dyscypliny).


Czy planuję redukować zatrudnienie w sytuacji  niedopensowania na niektórych wydziałach?

Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Obecny system finansowania naszej Uczelni jest tak skonstruowany, że zmniejszanie liczby etatów nie przekłada się na lepszą sytuację finansową, a w przypadku niektórych wydziałów może tę sytuację nawet pogorszyć. W interesie nie tylko ludzi, ale też całej organizacji jest więc stabilność zatrudnienia.


Czy zamierzam włączyć pracowników naukowo-technicznych i technicznych pracujących na wydziałach eksperymentalnych do grupy pracowników administracyjnych?

Zdecydowanie nie.


Czy Uniwersytet Łódzki weźmie udział w drugiej edycji konkursu IDUB?

Oczywiście przystąpimy do kolejnej edycji konkursu, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu. Zrobimy wszystko, by kryteria te spełnić i będziemy lobbować w Ministerstwie na rzecz korzystnej dla nas zmiany tych kryteriów.


Czy planuję zlikwidować kierunek Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych?

Zdecydowanie nie.


Czy zamierzam realizować politykę centralizacji władzy rektorskiej, w tym decydować o powoływaniu władz Wydziałów?

Nie. Wręcz przeciwnie. Mój program zawiera postulaty dotyczące decentralizacji władzy rektorskiej i poszanowania autonomii Wydziałów, w tym także demokratycznego wyłaniania przez Wydziały władz dziekańskich i realizowania przez nie indywidualnych strategii rozwoju.


Czy zamierzam zlikwidować Centrum Szkół Doktorskich?

Absolutnie nie. Nie zamierzam wprowadzać zmian w zakresie organizacji Szkół Doktorskich UŁ.


Czy planuję łączyć podobne kierunki realizowane aktualnie na różnych wydziałach?

Zdecydowanie nie.


Jeżeli ma Pani/Pan jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości, serdecznie proszę o maila.