Studentstory

W SKRÓCIE: (1) Zwiększanie wpływu społeczności studenckiej i doktoranckiej na funkcjonowanie UŁ oraz rozwój samorządności akademickiej; (2) Aktywne włączenie studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, działania popularyzatorskie oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym; (3) Promocja i systemowe wspieranie naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i aktywistycznych inicjatyw studenckich; (4) Realizacja polityki inkluzywności i dostępności, a także rozbudowa kompleksowego wsparcia psychologicznego dla społeczności studenckiej i doktoranckiej; (5) Rozwój infrastruktury domów studenckich, zaplecza rekreacyjno-sportowego UŁ, przestrzeni co-workingowych dla studentek i studentów; (6) Organizacja atrakcyjnych i bezpiecznych imprez studenckich oraz skierowanych do tej społeczności wydarzeń akademickich.

Studentki i studenci, doktorantki i doktoranci stanowią integralną część wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego. Są współgospodarzami naszej Uczelni i jest dla nas ważne, by mieli realny wpływ na kształtowanie tego, jakim jest ona miejscem do zdobywania wiedzy, poszukiwania i rozwijania zainteresowań i pasji, nabywania i doskonalenia umiejętności oraz realizowania zdolności organizacyjnych. Kluczowe jest, aby studentki i studenci, doktorantki i doktoranci mogli uznać, że Uniwersytet Łódzki to ich miejsce. Ma być ono dla tej społeczności źródłem satysfakcji i dumy, wynikających z przynależności do cenionej i nowoczesnej wspólnoty akademickiej, z którą się identyfikują i za którą chcą i mogą być współodpowiedzialni. Będziemy dążyć do stworzenia optymalnych warunków, aby społeczność studencka miała realny wpływ na funkcjonowanie Uczelni. Równie ważne jest dla nas, aby Uniwersytet Łódzki był postrzegany jako przyjazne i bezpieczne miejsce do nauki oraz przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej, a czas spędzony w naszej Uczelni pozostawiał wyłącznie dobre wspomnienia.

Nasz program przewiduje:

 • Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju samorządności studenckiej i doktoranckiej, by opinia tych społeczności była uwzględniania w bieżącym funkcjonowaniu Uczelni, w tym:
 • utrzymywanie regularnych kontaktów między przedstawicielkami i przedstawicielami społeczności studenckiej i doktoranckiej a prorektorem UŁ ds. studenckich;
 • zbudowanie opartych na zaufaniu relacji, obejmujących realne uczestnictwo środowiska studenckiego i doktoranckiego w określaniu kierunków rozwoju Uczelni, projektowaniu i realizacji polityki dotyczącej osób kształcących się na Uniwersytecie Łódzkim i udział w kreowaniu bieżących wydarzeń akademickich; dążenie, by zarówno prorektor UŁ ds. studenckich, a także – w miarę potrzeb – całe kolegium rektorskie UŁ, byli dostępni dla społeczności studenckiej i doktoranckiej, uwzględniając ich opinię w kierowaniu Uczelnią;
 • Kształtowanie spójnej polityki stosowania aktów prawnych dotyczących studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, między innymi dzięki organizowaniu regularnych spotkań konsultacyjnych prorektora UŁ ds. studenckich i właściwych prodziekanów.
 • Sprzyjanie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących znakomitą platformę dla poszukiwania i poszerzania zainteresowań naukowych, rozwoju zdolności organizacyjnych i umiejętności funkcjonowania w grupie, współpracy, a także nawiązywania i utrzymywania kontaktów z otoczeniem; przeznaczenie części środków pozostających w dyspozycji prorektora UŁ ds. studenckich na działalność międzywydziałowych kół naukowych.
 • Włączanie studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w badania naukowe prowadzone na UŁ, w tym do zespołów realizujących projekty badawcze; wsparcie realizacji ambicji naukowych w sferze prowadzenia badań, pozyskiwania grantów studenckich i doktoranckich, publikowania tekstów, udziału w konferencjach, co z jednej strony pozwoli na rozwijanie zainteresowań na każdym etapie nauki, z drugiej zaś może mieć szczególne znaczenie dla osób chcących związać się zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim po zakończeniu studiów bądź kontynuować pracę naukową poza jego murami; wspieranie powstawania i działalności letnich szkół studenckich; pomoc w przygotowywaniach do aplikowania do szkół doktorskich.
 • Otaczanie opieką szczególnie uzdolnionych studentek i studentów, doktorantek i doktorantów poprzez tworzenie możliwości rozwijania pasji, zainteresowań, talentów: naukowych, artystycznych, sportowych, aktywistycznych i innych; kompleksowe wsparcie nieprzeciętnych inicjatyw w każdym z tych obszarów; udostępnienie przestrzeni UŁ dla takich działań.
 • Uwzględnianie wymogów dostępności i szczególnych potrzeb w planowaniu i realizowaniu działalności akademickiej; zapewnienie pełnego udziału we wszystkich sferach życia uniwersyteckiego na zasadzie równości i inkluzywności.
 • Rozwijanie systemu pomocy studentkom i studentom, doktorantkom i doktorantom mającym problemy życiowe, zdrowotne i tożsamościowe; wspieranie istniejących i tworzenie nowych inicjatyw na Uniwersytecie Łódzkim, odpowiadających kompleksowo na potrzeby w tej sferze.
 • Kształtowanie u osób uczących się na Uniwersytecie Łódzkim postaw obywatelskich i poczucia odpowiedzialności za ludzi i otoczenie.
 • Podjęcie działań zachęcających do wypełniania anonimowych ankiet oceniających pracę prowadzących zajęcia; traktowanie ankiet jako instrumentu realnego wpływu środowiska studenckiego na funkcjonowanie wydziałów.
 • Konsultowanie ze studentkami i studentami potrzeb infrastrukturalnych, w tym dostępności miejsc i udogodnień w domach studenckich oraz zaplecza rekreacyjno-sportowego; systematyczna poprawa jakości bazy noclegowej UŁ.
 • Rozbudowa infrastruktury dotyczącej ekologicznego transportu (np. parkingi dla rowerów, stacje ładowania hulajnóg).
 • Wsparcie dla projektów tworzenia przestrzeni dla środowiska studenckiego służących do wspólnej i indywidualnej pracy.
 • Animowanie aktywności sportowej społeczności akademickiej naszej Uczelni.
 • Promowanie tworzenia przyjaznych dla studentek i studentów planów zajęć.
 • Wieloaspektowe wspieranie organizacji wyjątkowych, a przy tym bezpiecznych imprez i wydarzeń studenckich, w tym rozrywkowych, artystycznych i sportowych, bazujące na przekonaniu, że istotnym składnikiem życia studenckiego jest także zabawa, zaś okres studiów jest czasem intensywnego budowania i rozwoju relacji społecznych.