Popularyzacja nauki i kształcenia

W SKRÓCIE: (1) Wspieranie inicjatyw badawczych opartych na idei nauki obywatelskiej; (2) Kompleksowe wsparcie w zakresie działań w ramach III kryterium ewaluacji; (3) Działania promujące rezultaty badań naukowych już na etapie przygotowywania wniosków grantowych; (4) Zwiększenie widoczności UŁ w debacie publicznej przez popularyzację efektów badań naukowych i otwartość; (5) Kreowanie popularnonaukowych pomostów między naukami ścisłymi i przyrodniczymi a naukami humanistycznymi i społecznymi; (6) Rozwijanie dydaktyki opartej na wzajemnej relacji: tutoring akademicki, debata, grywalizacja, esej; (7) Zacieranie różnic pokoleniowych poprzez działania popularyzatorskie; (8) Konkurs na najlepszy studencki artykuł popularnonaukowy oraz interdyscyplinarny artykuł popularnonaukowy; (9) Zwiększenie widoczności UŁ w inicjatywach promujących kulturę, zrównoważony rozwój i działania prospołeczne.

Otwartość nauki i popularyzacja rozumiana jest przez nas jako nowoczesne i kompleksowe relacje, spajające naukę, dydaktykę, społeczeństwo i otoczenie biznesowe. W dobie specjalizacji oraz rosnącej hermetyczności języka naukowego, szeroka popularyzacja stwarza obszar wymiany myśli, zaś dzięki otwartości na poziomie językowym i komunikacyjnym umożliwia poszerzanie horyzontów, inicjuje interdyscyplinarność i tworzenie nowych konsorcjów badawczych. Zwiększa także zrozumienie władz publicznych dla nauki oraz jej finansowania. Naukowczyniom i naukowcom umożliwia umiejscowienie własnych wyników badań w szerszym kontekście, efektem czego stają się publikacje w czasopismach naukowych, o szerokim profilu i wysokim oddziaływaniu. Dydaktyczkom i dydaktykom dostarcza nie tylko skuteczniejsze narzędzia codziennej pracy, gwarantując osiągnięcie lepszych efekty kształcenia; umożliwia także kształtowanie świadomości, wiedzy i postaw przyszłych studentek i studentów, już na etapie edukacji szkolnej. Społeczeństwu pozwala na analizowanie złożonych procesów, a także zrozumienie i akceptację wnioskowania naukowego oraz roli nauki i uniwersytetu we współczesnym świecie. Ten obszar wydaje się szczególnie istotny w dobie denializmu klimatycznego, postaw antyszczepionkowych, czy braku zrozumienia dla podstawowych procesów ekonomicznych, kulturowych czy społecznych, a także wyzwań związanych z cyfryzacją i rozwojem cyberprzestępczości. Otoczeniu biznesowemu popularyzacja ułatwia dotarcie do informacji o nowych odkryciach, będących podstawą działań na styku przedsiębiorczości i nauki. Uważamy zatem za konieczne podjęcie systematycznych wysiłków mających na celu realizację idei otwartej nauki i szerokiej popularyzacji rezultatów badań.

Nasz program przewiduje:

 • Wspieranie rozwoju inicjatyw popularyzatorskich prowadzących do badań wykorzystujących zaangażowanie społeczne, a więc nauki obywatelskiej, dającej między innymi możliwości realizacji wielkoskalowych projektów badawczych lub zaangażowania społeczności lokalnych w badania istotne dla regionu.
 • Wdrażanie działań promujących otwartość badań naukowych poprzez świadomą i odpowiedzialną współpracę z dużymi międzynarodowymi bazami danych naukowych, jako narzędzia służącego do diagnozowania luk w wiedzy, podstawy pisania publikacji oraz projektowania dalszych inicjatyw badawczych i kreowania współpracy (uwalnianie wiedzy i umiejętność korzystania z wiedzy uwolnionej przez innych).
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie działań w ramach III kryterium ewaluacji, zwłaszcza zaś w odniesieniu do tych dyscyplin, w ramach których udokumentowanie wpływu na otoczenie jest najtrudniejsze; wyeliminowanie praktyk skłaniających przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin do konkurowania ze sobą w ramach tych samych konkursów uczelnianych o środki finansowe przeznaczone na realizację działań mających na celu współpracę z otoczeniem.
 • Promowanie konieczności projektowania nowoczesnych rozwiązań popularyzatorskich jako wsparcia efektów oddziaływania zewnętrznego grantów naukowych, już na etapie przygotowywania wniosków aplikacyjnych.
 • Wsparcie w tworzeniu narzędzi pomagających w identyfikacji potencjalnych grup odbiorczyń i odbiorców treści popularnonaukowych, zwłaszcza w połączeniu z praktycznymi efektami badań naukowych.
 • Inspirowanie działań zmierzających do tworzenia popularnonaukowych pomostów między naukami ścisłymi i przyrodniczymi a naukami humanistycznymi i społecznymi oraz przełożenie tych relacji na bardziej interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną oraz dalsze badania naukowe.
 • Zapewnienie koordynacji działań oraz inicjatyw popularyzatorskich w skali całej Uczelni.
 • Promocję myślenia w kategoriach otwartości naukowej, między innymi poprzez wykorzystywanie i rozwijanie narzędzi dydaktycznych opartych na wzajemnej relacji, takich jak tutoring akademicki, debata, grywalizacja, esej, kształtujących nie tylko bardziej świadome studentki i świadomych studentów, ale także skuteczniejszą i bardziej otwartą kadrę dydaktyczną, uczącą się od swoich podopiecznych w myśl zasady wzajemności, będącej jedną z podstaw skutecznej popularyzacji wiedzy.
 •  Łączenie tradycyjnych modeli edukacyjnych z przekazem, do którego przyzwyczajone jest środowisko studentek i studentów, korzystające na co dzień z rozmaitych nowoczesnych i dynamicznie zmieniających się narzędzi, kanałów i źródeł informacji, w tym między innymi gier edukacyjnych, sztucznej inteligencji, kanałów edukacyjnych na rozmaitych platformach internetowych czy mediów społecznościowych (generacje Zet i Alfa); zacieranie różnic pokoleniowych poprzez działania popularyzatorskie.   
 • Wspieranie rozwoju pracownic i pracowników, w tym zwłaszcza młodych naukowczyń i naukowców, poprzez rozwijanie i promowanie nowoczesnych narzędzi usprawniających proces dydaktyczny, dzięki kreowaniu atrakcyjnego i ciekawego przekazu wykorzystującego środki audiowizualne, techniki prezentacji, psychologię wystąpień publicznych, przy jednoczesnej umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Promowanie i kształtowanie świadomego wykorzystywania narzędzi i zabiegów popularyzatorskich do zwiększania widoczności i oddziaływania publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych w świecie mierzącym się z nieustannie rosnącą liczbą odkryć, projektów i publikacji, które stają się trudne do śledzenia, nawet w obrębie wąskich specjalności.
 • Wspieranie zaangażowania studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w inicjatywy popularyzatorskie i promujące Uniwersytet Łódzki oraz inicjowanie przez nich wydarzeń lub projektów o takim charakterze, między innymi warsztatów, debat, konferencji popularyzatorskich lub uczących praktycznego wykorzystywania skutecznych narzędzi kreatywnego pisania, komunikacji, lub technik prezentacji i autoprezentacji.
 • Stworzenie konkursu na najlepszy artykuł popularnonaukowy oraz interdyscyplinarny artykuł popularnonaukowy, napisany przez studentki i studentów lub doktorantki i doktorantów (w kategorii indywidualnej i zespołowej), jako narzędzia promocji otwartości naukowej oraz kreowania postaw popularyzatorskich.
 • Inicjowanie platform komunikacji między naukowczyniami i naukowcami a lokalnymi władzami, umożliwiających między innymi lepsze zarządzanie przestrzenią miejską, zwiększanie zaangażowania obywatelskiego opartego na wiedzy i kreowanie interdyscyplinarnych, otwartych rozwiązań, prowadzących do pozytywnej zmiany najbliższego otoczenia.
 • Kształtowanie roli Biblioteki UŁ jako realnej i symbolicznej przestrzeni wymiany myśli i interakcji między Uczelnią a jej otoczeniem.
 • Inicjowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi wydawnictwami edukacyjnymi i popularyzującymi wiedzę; wykorzystanie potencjału naukowego Uczelni do poszukiwania autorek i autorów lub konsultantek i konsultantów merytorycznych książek popularnonaukowych.
 • Kreowanie współpracy z dziennikarkami i dziennikarzami oraz blogerkami i blogerami popularnonaukowymi – indywidualnie, jak i poprzez takie instytucje, jak Europejski Związek Dziennikarzy Naukowych (EUSJA); inicjowanie kooperacji z festiwalami naukowymi, Łódzkim Ogrodem Botanicznym i Orientarium – ZOO Łódź, EC1 oraz innymi instytucjami lub inicjatywami.
 • Promocja i wykorzystanie potencjału inicjatywy Uniwersytet Zawsze Otwarty, wzmocnienie współpracy ze środowiskiem nauczycielskim w regionie oraz z UMŁ, angażowanie w popularyzację uczennic i uczniów szkół podstawowych i średnich.