Współpraca z otoczeniem

W SKRÓCIE: (1) Ustanawianie wielozadaniowych partnerstw z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturalnego; (2) Promocja tworzenia centrów naukowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi; (3) Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym w celu udoskonalania programów kształcenia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń; (4) Wsparcie dla działań wdrożeniowych; (5) Integracja wysiłków jednostek funkcjonujących w ramach UŁ zmierzająca do intensyfikacji współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Współpraca – rozumiana jako dzielenie się doświadczeniami i wiedzą – w naszym przekonaniu znajduje się wśród najważniejszych wartości, którymi powinna kierować się społeczność UŁ. Współpraca nigdy nie jest jednokierunkowa, ale umożliwia wielostronne czerpanie korzyści i sił ze wzajemnej różnorodności i odmiennych możliwości sprawczych. Dzięki współpracy UŁ z otoczeniem obejmującym szeroki krąg instytucji, firm, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych, inicjatyw społecznych oraz innych uczelni, wszystkie podmioty uczestniczące w tej wymianie mają szansę wzmocnić wzajemnie swój potencjał. Uniwersytet Łódzki powinien dążyć do aktywnego oddziaływania na rzeczywistość, w której funkcjonuje, oraz do rozwoju własnych możliwości w tym obszarze.

Nasz program przewiduje:

 • Szerokie wsparcie procesów ustanawiania wielozadaniowych partnerstw, w tym aktywne poszukiwanie i budowanie relacji z firmami, instytucjami publicznymi, kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Tworzenie centrów naukowych, czyli specjalistycznych jednostek koncentrujących się na konkretnych obszarach współpracy z sektorem społeczno-gospodarczym i kulturalnym.
 • Organizowanie otwartych konferencji i warsztatów umożliwiających inicjowanie i kształtowanie dyskusji publicznej oraz wymianę pomysłów między różnymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; dążenie do uczynienia z UŁ lidera regionalnej, a nawet krajowej debaty na temat zrównoważonego rozwoju; wzmacnianie wizerunku UŁ jako organizacji odpowiedzialnej społecznie; zapraszanie przedstawicielek i przedstawicieli środowisk biznesowych, kulturalnych, aktywistycznych itp. do wygłaszania wykładów i prowadzenia zajęć uniwersyteckich.
 • Tworzenie programów akademickich dostosowanych do potrzeb rynku oraz rozwijanie tych, które najlepiej odpowiadają na zapotrzebowanie aktualnego rynku pracy.
 • Promocję ściślejszej współpracy z innymi uczelniami państwowymi w Łodzi w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego, mającej na celu wypracowanie wspólnych inicjatyw, wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnorodności tych instytucji oraz mówienie wspólnym głosem w sprawach ważnych dla rozwoju nauki i kształcenia.
 • Powołanie na UŁ Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i systematyczną realizację założeń Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w ramach inicjatyw skierowanych zarówno do wewnątrz środowiska Uczelni, jak i do jego dalszego i bliższego otoczenia.
 • Promowanie działań Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, mającego na celu systematyczny monitoring istniejących działań i inicjowanie nowych aktywności w tym obszarze.
 • Integrację i konsolidację sił jednostek funkcjonujących już w strukturze UŁ, koncentrujących się na współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym (Centrum Współpracy z Otoczeniem, Centrum Transferu Technologii oraz Biura Karier) w celu wzmocnienia efektywności ich działań.
 • Stworzenie na UŁ Centrum Promocji Kultury i Wydarzeń Społecznych, wyspecjalizowanej jednostki mającej na celu intensyfikację współpracy Uczelni z otoczeniem kulturalnym, aktywistycznym i miejskim. Taka działalność sprzyjać będzie wyeksponowaniu roli UŁ w kształtowaniu debaty publicznej w tych obszarach, stymulacji rozwoju dyskusji i działań w ramach szeroko rozumianej humanistyki i szerszemu krytycznemu zaangażowaniu Uczelni w życie społeczne.
 • Szersze otwarcie Centrum Współpracy z Otoczeniem, Centrum Transferu Technologii, Biura Karier oraz nowopowstałego Centrum Promocji Kultury i Wydarzeń Społecznych na współpracę z wydziałami i środowiskiem uniwersyteckim w celu pozyskiwania nowych partnerów do współpracy.
 • Wzmocnienie i wieloaspektowe wsparcie współpracy między Centrum Współpracy z Otoczeniem i Biurem Karier a pełnomocnikami dziekanów ds. praktyk studenckich w celu lepszej organizacji praktyk i staży studenckich, zwłaszcza na kierunkach praktycznych.
 • Realne wsparcie wydziałów ze strony Centrum Współpracy z Otoczeniem w pozyskiwaniu aktywnych podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturalnego, mające na celu prowadzenie skutecznych konsultacji w zakresie koniecznych zmian w istniejących i tworzenia nowych programów kształcenia, w większym stopniu dostosowanych do aktualnych potrzeb i trendów w danym sektorze rynku pracy.
 • Ogłoszenie konkursów na interdyscyplinarne projekty o charakterze wdrożeniowym i popularyzatorskim, zmierzające do intensyfikacji współpracy z otoczeniem i realizacji celów w ramach III kryterium ewaluacji działalności naukowej.
 • Wzmocnienie roli Centrum Transferu Technologii oraz Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej w komercjalizacji wyników badań poprzez udział tych jednostek w merytorycznym wsparciu pracownic i pracowników w realizacji procedury patentowej.
 • Docenienie działań osób angażujących się w aktywną współpracę z otoczeniem.
 • Wyeksponowanie roli Centrum Komunikacji i PR w tworzeniu wizerunku UŁ oraz wsparcie inicjatyw, mających na celu współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym oraz aktywny udział uczelni we współtworzeniu rzeczywistości miasta i regionu; kontynuacja realizacji sprawdzonych inicjatyw wizerunkowych, takich jak Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.