Kszałcenie pokoleń Zet i Alfa

W SKRÓCIE: (1) Eksponowanie roli kształcenia jako jednego z podstawowych elementów funkcjonowania uniwersytetu klasycznego; (2) Podkreślenie roli Uniwersytetu w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich; (3) Systematyczne dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy; (4) Wsparcie infrastrukturalne i finansowe procesu kształcenia oraz rozwój nowoczesnych metod nauczania mających na celu „uczenie uczenia się”, w tym w kooperacji z podmiotami zewnętrznymi; (5) Promocja interdyscyplinarnych i międzywydziałowych inicjatyw dydaktycznych, a także elastyczności w budowaniu programów studiów; (6) Docenienie zaangażowania w procesy kształcenia jako kluczowego składnika pracy nauczycieli akademickich.

W ostatnich latach na naszej Uczelni dominował nacisk na rozwój badań naukowych, podczas gdy kwestie kształcenia zepchnięto na dalszy plan. Zamierzamy powrócić do realizacji idei uniwersytetu klasycznego, tak zwanego humboldtowskiego, zakładającego równowagę między celami naukowymi i dydaktycznymi. Kształcenie to filar uniwersytetu rozumianego jako nowoczesna instytucja, która aktywnie reaguje na potrzeby otoczenia i rynku pracy, skłaniając zarazem do krytycznej refleksji nad rzeczywistością, w jakiej funkcjonujemy, promując fundamentalne wartości oraz systematycznie zachęcając do społecznego zaangażowania. Zadaniem kształcenia jest wyposażenie studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w skuteczne narzędzia służące satysfakcjonującej realizacji wszystkich tych celów. Uczenie się jest kluczem nie tylko do poszerzania horyzontów myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, rozbudzania chęci współpracy i troski o otoczenie, ale także do budowy postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko naturalne. Nowoczesne, wielokierunkowe kształcenie traktujemy jako podstawę funkcjonowania zaangażowanego Uniwersytetu, a także niezastąpiony instrument budowania kapitału społecznego.

Nasz program przewiduje:

 • Wsparcie rozwoju nowoczesnych metod kształcenia, w tym mających na celu „uczenie uczenia się” w kontekście zmieniającej się rzeczywistości, dynamicznego rozwoju technologii, wyzwań związanych z rosnącą degradacją środowiska naturalnego oraz zmianami demograficznymi.
 • Popularyzację kształcenia ściśle związanego z aktualnie realizowanymi na UŁ badaniami naukowymi, zakładającego aktywne włączanie studentek i studentów w bieżące procesy badawcze, badania terenowe, wyprawy naukowe i działania zwiększające oddziaływanie nauki na społeczeństwo.
 • Rozwój kształcenia stanowiącego odpowiedź na aktualne potrzeby otoczenia, w tym wspieranie inicjatyw prowadzonych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (instytucjami kultury, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami itp.); wsparcie dydaktyki zmierzającej do wyposażenia studentek i studentów w elastyczne kompetencje i umiejętności adaptacyjne, ułatwiające sprawną nawigację na różnorodnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
 • Promowanie koncepcji kształcenia wykorzystującego metody aktywnego uczenia się, takie jak nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemu (problem-based learning), angażujące studentki i studentów w praktyczne działania i rozwiązywanie rzeczywistych problemów.
 • Wdrożenie rozwiązań (w drodze interaktywnych szkoleń i warsztatów) zmierzających do mądrego i uzasadnionego wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach kształcenia i uczenia się.
 • Budowanie świadomości i kompetencji pozwalających studentkom i studentom oraz absolwentkom i absolwentom na wpisanie się w potrzeby rozwoju zielonego społeczeństwa i inkluzywności.
 • Promowanie w programach studiów idei łączenia aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, służącej do integrowania wiedzy z różnych dziedzin.
 • Uwzględnianie opinii studentek i studentów w ciągłym doskonaleniu metod dydaktycznych w przekonaniu, że regularna informacja zwrotna pozwala na dostosowywanie programów nauczania do potrzeb i oczekiwań społeczności studenckiej.
 • Ogólnouczelniany monitoring zjawiska rezygnacji ze studiów przed uzyskaniem dyplomu (tak zwany dropout); opracowanie i wdrożenie metod zapobiegających temu procesowi.
 • Zachęcanie do tworzenia kierunków interdyscyplinarnych i międzywydziałowych, o elastycznym programie kształcenia (zwłaszcza w przypadku studiów II stopnia), prowadzonych wspólnie przez różne jednostki UŁ; wyeliminowanie niezdrowej rywalizacji między wydziałami w tym obszarze i poszukiwanie skutecznych rozwiązań opartych na współpracy i wzajemnym zrozumieniu potrzeb.
 • Wzbogacenie oferty wysokiej jakości zajęć ogólnouczelnianych w celu zwiększenia interdyscyplinarności kształcenia; zachęcanie do podejmowania kształcenia międzydziedzinowego.
 • Elastyczność w zakresie tworzenia indywidualnych, międzydziedzinowych ścieżek kształcenia doktorantek i doktorantów w Szkołach Doktorskich UŁ, a także dla wyróżniających się studentek i studentów studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 • Systematyczne inwestowanie w infrastrukturę dydaktyczną, by kształcenie było atrakcyjne i w jak największym stopniu dostosowane do bieżących wymagań rynku pracy.
 • Jednoczesny nacisk na kształcenie kompetencji praktycznych i umiejętności krytycznego, wieloaspektowego myślenia; skłanianie do ciągłego, konstruktywnego kontestowania otaczającej nas rzeczywistości i pobudzanie zaangażowania w jej kreatywne współtworzenie; kształcenie aktywizujące, rozwijające myślenie prospołeczne i prośrodowiskowe oraz pielęgnujące postawy obywatelskie.
 • Opracowanie klarownych zasad dotyczących kształcenia zdalnego (w tym asynchronicznego).
 • Promocja kierunków, które posiadają lub działają na rzecz pozyskania akredytacji międzynarodowej.
 • Stworzenie systemu motywacyjnego dla najlepszych dydaktyczek i dydaktyków stosujących innowacyjne, aktywizujące metody nauczania oraz promotorek i promotorów wyróżniających się prac magisterskich i doktoratów; docenienie (także finansowe) zaangażowania w obowiązki dydaktyczne jako kluczowego składnika pracy nauczycieli akademickich.
 • Wprowadzenie uniwersyteckiego systemu grantów dydaktycznych.