Działamy razem

W SKRÓCIE: (1) Budowanie na UŁ kultury współdziałania i poprawa atmosfery pracy; (2) Przejrzystość komunikacji wewnętrznej i integracja wokół wspólnie wytyczonych celów; (3) Kompleksowa realizacja założeń Planu na rzecz równych szans na UŁ”; (4) Transparentne kryteria awansu i oceny we wszystkich grupach pracowniczych i we wszystkich jednostkach/dyscyplinach naukowych; (5) Decentralizacja władzy kanclerskiej i jasne określenie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych; (6) Wzmacnianie kultury akademickiej i promocja fundamentalnych wartości, takich jak uczciwość, szacunek, różnorodność, współpraca i zaangażowanie.

Dobra atmosfera jest kluczowym warunkiem efektywnej pracy. Tworzą ją nie tylko pojedynczy ludzie, ale także procesy organizacji pracy i codzienne praktyki, które w znacznym stopniu kreują kulturę Uczelni. Naszym celem jest zdecydowana poprawa zarówno warunków, jak i komfortu pracy na UŁ, by nasz Uniwersytet był szanowany i cieszył się renomą dobrego pracodawcy. Uważamy, że konieczne jest wdrożenie właściwie zaprojektowanych działań zmierzających do rzeczywistej integracji różnych grup pracowniczych tworzących wspólnotę akademicką. Będziemy dążyć do budowania harmonijnej współpracy między kadrą administracyjną, naukowo-dydaktyczną oraz techniczną, polegającej na wzajemnym zrozumieniu komplementarności wykonywanych przez te grupy pracownicze działań oraz uświadomieniu sobie zbieżności celów w kontekście szerszej działalności Uczelni. Za niezbędne uważamy jasne komunikowanie celów wynikających ze strategii UŁ i decyzji kierujących Uczelnią, a także oczekiwanych efektów planowanych działań. Ważne jest dla nas, by pracownice i pracownicy nie tylko znali i rozumieli cele naszej organizacji, ale i identyfikowali się z nimi. Zamierzamy działać na rzecz zapewnienia możliwości wykonywania efektywnej i satysfakcjonującej pracy w przyjaznym środowisku, które potrafi tę pracę odpowiednio docenić. Planujemy wdrożyć rozwiązania z obszaru polityki personalnej wspierającej środowisko pracownicze, które zapewnią nie tylko stały rozwój kompetencji, optymalne planowanie kariery, odpowiednią motywację do wykonywania powierzonych zadań, docenienie kreatywności i rzetelności, ale także stałe wsparcie w zakresie radzenia sobie z napotkanymi wyzwaniami.

Nasz program przewiduje:

 • Promocję pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na takich wartościach, jak szacunek, uczciwość, równość i zaangażowanie; konsekwentne wsparcie dla kultury współpracy (a nie rywalizacji). Cenna jest dla nas jakościowa poprawa atmosfery pracy.
 • Realizację założeń „Planu na rzecz równych szans na UŁ”, począwszy od monitoringu stanu obecnego poprzez zaplanowanie i wdrożenie działań projakościowych, realnie wyrównujących możliwości awansu i rozwoju, czerpania satysfakcji z pracy zawodowej, godzenia ról zawodowych i osobistych, inkluzywności i zrozumienia dla różnic i różnorodności; rozbudowa i promocja pakietów socjalnych; rozwój nowoczesnej, wspierającej polityki personalnej; powołanie pełnomocniczki rektora ds. równego traktowania i systematyczna promocja działań prorównościowych.
 • Budowę programów wsparcia psychologicznego kierowanych do przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich grup pracowniczych na UŁ.
 • Uwzględnianie wymogów dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej w odniesieniu do osób o szczególnych potrzebach w planowaniu i realizowaniu działalności Uczelni we wszystkich jej obszarach.
 • Usprawnienie działania multiportalu UŁ i poszerzenie jego funkcjonalności.
 • Przegląd i optymalizację procesów organizacji pracy administracyjnej:
  • ocena procedur formalnych i jasny podział zadań między jednostki administracyjne odpowiedzialne za określone obszary funkcjonowania Uczelni;
  • decentralizacja władzy kanclerskiej;
  • przyporządkowanie określonych jednostek odpowiednim prorektorom, w celu zacieśnienia i podniesienia efektywności współpracy i realizacji wspólnie wytyczonych celów;
  • upraszczanie procedur (a nie ich komplikowanie), podział zadań między biura/działy/centra i konsekwentna pomoc, egzekwowanie, ale też udzielanie informacji zwrotnej dotyczącej zleconych zadań;
  • zapobieganie rywalizacji między biurami/jednostkami/wydziałami oraz budowanie między nimi współpracy i chęci do wzajemnej pomocy;
  • przygotowanie rzeczowych pakietów informacyjnych dla nowych pracownic i pracowników oraz jasne określenie zakresu ich zadań.
 • Wdrożenie działań mających na celu realne docenienie roli pionu administracji w funkcjonowaniu Uczelni i upodmiotowienie osób wykonujących prace administracyjne poprzez:
  • jasne określenie celów wspólnych oraz strategii działania poszczególnych jednostek zmierzających do ich systematycznego osiągania;
  • przejrzystą komunikację, dialog, dostępność i nacisk na regularne dostarczanie informacji zwrotnej;
  • dbanie o to, by zwierzchnicy (w tym kanclerze) służyli jako wzory profesjonalizmu i etyki zawodowej, budując zaufanie wśród społeczności akademickiej;
  • równe i uczciwe traktowanie pracownic i pracowników oraz odnoszenie się do nich z szacunkiem i zrozumieniem;
  • konsultowanie polityki wprowadzania zmian organizacyjnych z osobami, których one dotyczą;
  • umożliwienie indywidualnego rozwoju kariery, nabywania nowych kompetencji (w drodze szkoleń) i transparentny proces uzyskiwania awansu zawodowego;
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, warunków i narzędzi pracy.
 • Wypracowanie adekwatnego i przewidywanego systemu oceny pracowniczej nauczycieli akademickich, w tym:
  • częściowe uniezależnienie tej procedury od zmiennych reguł zewnętrznych oraz zorientowanie na budowanie rzetelnego i rozpoznawalnego dorobku naukowego w uznanych dla danej dyscypliny czasopismach i wydawnictwach;
  • uwzględnienie w ocenie pracowniczej specyfiki dyscyplin i charakterystycznych dla nich aktywności akademickich, odmienności praktyk badawczych, kształcenia i działań zmierzających do popularyzacji wiedzy;
  • docenienie zaangażowania w długoterminowe przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne.
 • Wzmacnianie kultury akademickiej poprzez:
  • kompleksowe wsparcie dla osób przygotowujących czasochłonne przedsięwzięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie, a także konkretna pomoc dla osób już realizujących takie inicjatywy, w tym czasowe odciążenie ich od wykonywania zwykłych obowiązków zawodowych;
  • wzmacnianie uczciwej i projakościowej kultury publikacyjnej oraz promocja rzetelności naukowej, w tym szkolenia z zakresu właściwych sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy akademickiej;
  • dywersyfikację ścieżek karier zawodowych w grupie nauczycieli akademickich w oparciu o przejrzyste kryteria awansu;
  • docenianie różnorodności podejmowanych działań akademickich i wielości sposobów zaangażowania w poszczególne obszary pracy zawodowej;
  • odbiurokratyzowanie procedur.
 • Docenienie i szeroka promocja działalności jednostek UŁ niewchodzących w skład wydziałów, takich jak Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka UŁ, Wydawnictwo UŁ, Przedszkole UŁ, Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ, British International School of the University of Lodz, a także Chór UŁ i Akademia Seniora Activus.
 • Włączenie Związków Zawodowych funkcjonujących na UŁ w bieżące procesy zarządcze dotyczące spraw z obszaru polityki personalnej i finansowej.
 • Odbudowę zaufania między administracją centralną a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni; trwałe zaangażowanie w budowę kultury dialogu, współpracy i ogniskowanie działań wokół wspólnie wypracowanych celów.