Umiędzynarodowienie nauki i kształcenia

W SKRÓCIE: (1) Rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach prężnie działających sieci, takich jak UNIC; (2) Oferowanie korzystnych warunków wybitnym światowym naukowczyniom i naukowcom do prowadzenia zajęć na UŁ; (3) Pomoc pracownicom i pracownikom naukowym w rozwijaniu współpracy międzynarodowej i publikowaniu w językach obcych; (4) Dalsze umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich; (5) Odnowienie zainteresowania programem Erasmus wśród studentek i studentów; (6) Ścisła współpraca na szczeblu ministerialnym w obszarze umiędzynarodowienia nauki i kształcenia; (7) Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi w celu promocji UŁ na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym jest kluczem do rozwoju najlepszych praktyk naukowych i edukacyjnych. Zdobywajmy to doświadczenie w najlepszych ośrodkach zagranicznych, ale pamiętajmy także, że sami mamy wiele do zaoferowania. Nasze pracownice i nasi pracownicy uczestniczą w dużych projektach międzynarodowych, wydają ważne prace w językach obcych, wykładają na najlepszych światowych uczelniach. Nasze studentki i nasi studenci mają szeroką wiedzę ogólną, są ambitni, wychowani już w świecie zglobalizowanym. Nasza Uczelnia powinna dołożyć wszelkich starań, by wesprzeć kariery międzynarodowe przedstawicielek i przedstawicieli całej społeczności uniwersyteckiej. Jesteśmy pewni, że możemy kreować UŁ w taki sposób, by stał się atrakcyjnym miejscem rozwoju naukowego dla zagranicznych badaczek i badaczy oraz edukacji dla zagranicznych studentek i studentów.

Nasz program przewiduje:

 • Systematyczne rozwijanie zaangażowania w projekt Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych (UNIC) oraz tworzenie podobnych sieci współpracy międzyuniwersyteckiej; zacieśnianie kooperacji ze sprawdzonymi partnerami w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych i dydaktycznych, mobilności pracownic i pracowników, studentek i studentów; wymiana doświadczeń dotyczących promocji Uczelni na forum międzynarodowym.
 • W ramach współpracy UNIC, harmonizację części zajęć na UŁ z systemami zagranicznymi, tak aby umożliwić łatwiejszy przepływ studentek i studentów między uczelniami partnerskimi.
 • Przegląd umów o współpracy dwustronnej oraz intensyfikacja kontaktów w najbardziej obiecujących kierunkach; wygaszenie umów pozornych; nawiązanie nowych partnerstw z uczelniami atrakcyjnymi z punktu widzenia zarówno naszych studentek i studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej.
 • Zabieganie o wizyty naukowczyń i naukowców zagranicznych, w tym organizację cykli wykładów wybitnych światowych osobistości nauki (w ramach zajęć ogólnouczelnianych); wykorzystywanie programów im. Stanisława Ulama (NAWA) oraz Polskie Powroty (NAWA) w celu nawiązania współpracy z rozpoznawalnymi osobowościami międzynarodowego świata nauki.
 • Zachęcanie pracownic i pracowników UŁ do aplikowania o staże naukowe i dydaktyczne na uczelniach zagranicznych, w celu poszerzania ich wiedzy, doświadczeń i zwiększania naszej widoczności międzynarodowej; promocja programów wymiany, przykładowo takich, jak te oferowane przez Fundację Fulbrighta, Fundację Kościuszkowską, program im. Mieczysława Bekkera (NAWA), czy programy wymiany bilateralnej NAWA.   
 • Rozwijanie profesjonalnego biura tłumaczeń, pomagającego w przygotowaniu tekstów w językach obcych.
 • Pomoc w promocji książek wydawanych w języku obcym w WUŁ na księgarskich rynkach zagranicznych.
 • Organizowanie wydarzeń poświęconych zagranicznym naukowczyniom i naukowcom, studentkom i studentom w celu promocji UŁ w środowisku międzynarodowym oraz systematycznego zwiększania umiędzynarodowienia nauki i kształcenia w naszej Uczelni.   
 • Zabieganie o zainteresowanie aplikowaniem o granty programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA Fellowships i MSCA Doctoral Networks); realne umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, w tym promocja umów o cotutelle, wsparcie wymiany międzynarodowej doktorantek i doktorantów, międzynarodowa promocja kształcenia w Szkołach Doktorskich UŁ.
 • Praktyczna pomoc w organizacji wyjazdów studenckich w ramach programu Erasmus (obserwujemy znaczny spadek zainteresowania podyktowany ograniczeniami finansowymi i językowymi; planujemy wypracowanie skutecznych środków zaradczych).
 • Rozwój kontaktów z uniwersytetami Unii Europejskiej oferującymi zajęcia w języku angielskim (w tym szczególny nacisk na rozwój współpracy z Irlandią i Maltą) w ramach programu Erasmus +; poszerzanie współpracy w ramach Erasmus Mundus (wspólne studia magisterskie; działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus).
 • Pomoc w synchronizacji krótkoterminowych przyjazdów osób z zagranicy (studentek i studentów, doktorantów i doktorantek, pracownic i pracowników) i planów zajęć.
 • Zabieganie/lobbowanie na szczeblu ministerialnym o właściwe docenienie w punktacji ministerialnej czasopism w językach obcych innych niż angielski.
 • Poszerzanie współpracy z władzami Łodzi dotyczącej promocji badań naukowych i kształcenia odbywających się na UŁ na arenie międzynarodowej.