Radosław Olszewski

Radosław Olszewski

Wydział Wydział Prawa i Administracji

Kandydat na prorektora ds. studenckich

Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1997), podjąłem pracę w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki, którą od 2020 roku kieruję. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskałem w 2004 roku, natomiast doktora habilitowanego dziesięć lat później.

W pracy naukowej zajmuję się postępowaniem karnym, prawem karnym skarbowym, postępowaniem w sprawach o wykroczenia. Wypromowałem jednego doktora, przygotowałem recenzje w 13 przewodach i postępowaniach doktorskich, byłem sekretarzem w 4 postępowaniach habilitacyjnych, jestem członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

W Uniwersytecie Łódzkim byłem promotorem ponad 80 prac magisterskich, opiekunem I roku, rzecznikiem dyscyplinarnym ds. doktorantów, przewodniczącym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, kierownikiem podyplomowych studiów Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego oraz Nowy Model Postępowania Karnego; obecnie kieruję podyplomowymi studiami Prawa Karnego Skarbowego. Przewodniczę komisji przedmiotowej z zakresu nauk penalnych do przeprowadzania publicznych obron rozpraw doktorskich w dyscyplinie nauki prawne. Jestem członkiem Komisji ds. Jakości Kształcenia na WPiA UŁ, a w obecnej kadencji – senatorem UŁ oraz sekretarzem Komisji Statutowej i Organizacyjnej.

W latach 2016-2020 byłem prodziekanem WPiA UŁ ds. studenckich na kierunkach administracja I i II stopnia oraz polityka społeczna. Jestem opiekunem w Klinice Prawa – Studenckim Punkcie Informacji Prawnej, a także opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego.

W wolnym czasie gram w tenisa stołowego, chodzę po górach, powiększam kolekcję filumenistyczną.

Jestem żonaty, mamy dwoje dzieci: córkę – studentkę i syna – maturzystę.

https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/radoslaw-olszewski