Małgorzata Wrzesień

Małgorzata Wrzesień

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kandydatka na prorektorkę ds. kształcenia

Jestem absolwentką kierunku fizyka na Wydziale Fizyki i Chemii naszego Uniwersytetu; stopień doktora nauk fizycznych uzyskałam w 2007 roku, a trzy lata później ukończyłam studia podyplomowe zarządzanie oświatą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu uzyskałam w roku 2022.

Naukowo, od początku kariery zawodowej, zajmuję się zagadnieniami ochrony radiologicznej pacjentów i personelu narażonych na promieniowanie jonizujące. Od trzech lat kieruję Pracownią Promieniowania Jądrowego i Dozymetrii na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, jestem ponadto prodziekanem ds. dydaktycznych i jakości kształcenia, wcześniej przez ponad dekadę pełniłam funkcję pełnomocniczki dziekana ds. zawodowych praktyk studenckich.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje nie tylko pracę naukową i dydaktyczną na naszym Uniwersytecie. Jestem nauczycielem mianowanym i posiadam doświadczenie praktycznie na wszystkich szczeblach edukacji. Pracowałam między innymi w XIII LO w Łodzi, Publicznym LO Uniwersytetu Łódzkiego czy Specjalistycznym Ognisku Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi. Byłam promotorką 23 prac dyplomowych, pełniłam także funkcję promotorki pomocniczej w przewodzie doktorskim zakończonym sukcesem w 2018 roku. Swoje doświadczenie dydaktyczne przez ponad dekadę rozwijałam również w trakcie prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta i inspektorów ochrony radiologicznej.

W 2010 roku otrzymałam nagrodę zespołową II stopnia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych w zakresie higieny radiacyjnej za publikację Hand exposure to ionising radiation of nuclear medicine workers („Radiat Prot Dosimetry”, 2008), zaś w 2019 roku nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne.

Jestem żoną, mamy syna Konrada. Czas wolny poświęcam czytaniu, a także bliższym i dalszym podróżom.

https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/malgorzata-wrzesien