© 2015 Rafał Matera

Kandydaci na prodziekanów

Kandydat na prodziekana ds. Rozwoju

dr hab. Agnieszka Kurczewska

Instytut Finansów

Doświadczenie zawodowe:

 • Instytucje europejskie – Komisja Europejska w Brukseli, Rada Europy w Strasbourgu
 • Assistant professor w Aalto University w Helsinkach
 • Stypendium naukowe Mobilność Plus – 10 msc staż badawczy w University of Tampa, USA

Doświadczenie naukowe:

 • Absolwentka Wydziału Ek-Soc, kierunek Finanse i Bankowość
  Publikacje z listy A , monografie
 • Stypendium dla młodych wybitnych naukowców MNiSW
  Międzynarodowa współpraca badawcza (Niemcy, Hiszpania, Francja, Finlandia, Egipt, Szwecja, USA)
 • Kierownik/wykonawca wielu projektów krajowych (Sonata, Opus) oraz międzynarodowych
 • Recenzent w wielu czasopismach zagranicznych, w tym czasopismach z listy A

Doświadczenia organizacyjne:

 • Członek Board of Directors European Council for Small Business (ECSB)
 • Członek Komitetu Naukowego i Publikacyjnego European University Network on Entrepreneurship
 • Członek Rady Młodych Naukowców przy MNiSW (2013-2015)
 • Sekretarz Rady Biznesu na Wydziale (2009-2014) i członek kilku Komisji Wydziałowych

Kandydat na prodziekana ds. Ekonomicznych

dr hab. Michał Mackiewicz

Instytut Ekonomii

Doświadczenie zawodowe i organizacyjne:

 • Instytucje centralne – Ministerstwo Finansów (dwukrotnie doradca w Gabinecie Politycznym), Ministerstwo Infrastruktury
 • Prezes Zarządu, przez 8 lat członek Zarządu ds. finansowych w Instytucie Nauk Społeczno-Ekonomicznych, instytucie badawczym zatrudniającym 70 osób
 • Założyciel kilku przedsięwzięć typu startup
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich
 • Analityk finansowy w funduszu inwestycyjnym private equity Central Poland Fund

Doświadczenie i osiągnięcia naukowe:

 • Absolwent Wydziału Ek-Soc, kierunek Informatyka i Ekonometria
 • Liczne publikacje i monografie, w tym w czasopismach z listy A
 • Stypendium na Uniwersytecie w Regensburgu
 • Stypendium dla młodych naukowców na Uniwersytecie w Bonn
 • Kierownik projektu oraz kierownik zespołu badawczego w licznych projektach finansowanych z grantów europejskich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii

Kandydat na prodziekana ds. Studenckich i personalnych

dr hab. Izabela Warwas

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Doświadczenie zawodowe i organizacyjne:

 • Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami
  Ludzkimi (IPiSS).
 • Kierownik ds. koordynacji działań UŁ Wyrównywanie szans na rynku pracy
  dla osób 50+
  (MPiPS).
 • Koordynatorka studiów podypl. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
 • Doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych, członek rad nadzorczych.

Doświadczenie i osiągnięcia naukowe:

 • Absolwentka Wydziału Ek-Soc, kierunek Ekonomiczno-Społeczny.
 • Autorka i redaktorka ponad 100 publikacji.
 • Koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz ewaluator 43 projektów UE i ponad dziesięciu polskich projektów badawczych.
 • członek Management Committee COST Action– Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, programu Horyzont 2020.
 • stypendystka Adam Smith Business School University of Glasgow.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • Wizyty studyjne, konferencje naukowe, letnie szkoły zarządzania: Chiny, Indie, Japonia, USA, Brazylia, Hongkong, Europa.

Kandydat na prodziekana ds. Programu studiów i jakości kształcenia

dr hab. Michał Przybyliński

Instytut Ekonometrii

Doświadczenie zawodowe i organizacyjne:

 • Jeden z twórców kierunku Analityka gospodarcza (wcześniej specjalności na kierunku IiE)
 • Przewodniczący/zastępca przewodniczącego rady kierunku Analityka gospodarcza od momentu jego powstania (wcześniej członek rady programowej kierunku Informatyka i Ekonometria)
 • Opiekun merytoryczny projektu POKL Analityka gospodarcza – studia z przyszłością

Doświadczenie i osiągnięcia naukowe:

 • Absolwent Wydziału Ek-Soc, kierunek Informatyka i Cybernetyka Ekonomiczna, specjalność Ekonometria i Statystyka.
 • Autor i współautor ok. 40 publikacji.
 • Wykonawca/kierownik kilkunastu projektów badawczych (KBN, NCN, NBP), a także raportów zleconych przez firmy komercyjne
 • Współpracownik grupy badawczej INFORUM

Kandydat na prodziekana ds. Nauki

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Instytut Socjologii

Doświadczenie zawodowe:

 • Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania (od roku 1999, IS UŁ)
 • Od 2005 roku Redaktor Przeglądu Socjologii Jakościowej i Qualitative Sociology Review
 • Visiting Professor wielu zagranicznych uczelni (Chuo University in Tokyo, UC San Francisco, Tubingen University, University of Pittsburgh, SEK Universidad, Howard University)

Doświadczenie naukowe:

 • Absolwent Wydziału Ek-Soc, kierunek Socjologia
 • Liczne publikacje monografii, podręczników i artykułów
 • Stypendia: Monbusho i Fundacji Fulbrighta
 • Międzynarodowa współpraca badawcza (Japonia, USA, Ekwador)
 • Kierownik projektów badawczych (finansowanych przez MNiSW)
 • Członek wielu redakcji polskich i zagranicznych pism naukowych oraz recenzent w wielu czasopismach zagranicznych

Doświadczenia organizacyjne:

 • Kierownik podyplomowych studiów Public Relations, Coaching i mentoring organizacyjny, Life Coaching
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Członek Komitetu Socjologii PAN
 • Członek Executive Committee of European Sociological Association (2013 – 2015)
 • Wielokrotny przewodniczący jury nagrody im. S. Ossowskiego i konkursu tłumaczeniowego PTS

Kandydat na pełnomocnika ds. projektów międzynarodowych i współpracy z samorządami

dr Mariusz Sokołowicz

Instytut Gospodarki Przestrzennej

Doświadczenie zawodowe i organizacyjne:

 • Od roku 2007 adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska
 • W latach 2009-2013 pracownik samorządowy w łodzi, odpowiedzialny za rewitalizację
  ul. Piotrkowskiej
 • Od roku 2016 prezes zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej
 • Uczestnik wyjazdów i staży zagranicznych m. in. do Francji, Gruzji, Niemiec, Szkocji, Portugalii, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Bułgarii
 • W latach 2012-2015 kierownik projektu badawczego w 7. Programie ramowym unii europejskiej
 • W latach 2011-2016 Pełnomocnik JM Rektora UŁ ds. Zrównoważonego Transportu

Doświadczenie i osiągnięcia naukowe:

 • Absolwent Wydziału Ek-Soc, kierunek Gospodarka Przestrzenna
 • Autor ok. 70 publikacji w języku polskim, angielskim i francuskim
 • Autor ok. 20 ekspertyz, poświęconych zarządzaniu w jednostkach terytorialnych
 • Członek Zarządu polskiej sekcji European Regional Science Association
 • Członek francuskojęzycznej grupy badawczej Pays du groupe de Vysegrad (PGV)
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.